Avís legal


Els continguts que es poden observar en aquesta pàgina web, incloent-hi els textos, imatges, bases de dades, codis dels productes i qualsevol altre material utilitzats en l'elaboració d'aquest lloc web, són propietat i d'us exclusiu de Fruites i Verdures CA FITI.


Tot aquest material està emparat per la legislació de protecció de la propietat intel·lectual.

 

Fruites i verdures Ca Fiti es reserva les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

 

Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de la pàgina, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit dels responsables de l’empresa “Fruites i verdures Ca FITI” o be de la plataforma de creació de pagines web Jimdo.

 

-  Protecció i tractament de dades de caràcter personal

 

Totes les dades personals incloses en els formularis, seran tractades d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que faciliteu en qualsevol formulari del web seran objecte de tractament i s’inclouran en el fitxer informatitzat.

 

Tota aquesta informació nomes serà utilitzada de manera professional dins els paràmetres establers per la mateixa empresa per tal de proporciona un producte que satisfaci el màxim al comprador. 

 


Llicència de drets d'autor

Licencia Creative Commons
Fruites i verdures Ca Fiti està sotmesa a la llicència de drets d'autor següent: Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported.